José Antonio Camacho | GRIFOLS

Director Medi Ambient

José Antonio Camacho és llicenciat en ciències químiques per la UAB. Formació en gestió ambiental a la Universitat de Barcelona. Va desenvolupar els primers anys de la seva vida laboral a la consultoria mediambiental en empreses con ODE i PwC. Des de 2002 es responsable del Departament de Medi Ambient de Grifols, ocupant des de 2016 la direcció corporativa de medi Ambient.
Les principals àrees d’actuació son:
El disseny e implantació a totes les plantes industrials de la companyia del sistema de gestió ambiental corporatiu.
Disseny d’indicadors, seguiment, consolidació i publicació dels diferents documents de reporting.
Implantació i seguiment de les polítiques i projectes d’ecodiseny i ecoeficiència en les diferents àrees del cicle de vida de Grifols.

PONÈNCIA: Ecodisseny i ecoeficiència, eines per l’economia circular

A cada una de les etapes del cicle de vida d’una empresa existeixen oportunitats per l’economia circular. En el sector salut i sobretot a les industries farmacèutiques existeixen moltes limitacions regulatòries que fan difícil reutilitzar o recuperar internament els materials o l’aigua. Moltes d’aquestes recuperacions s’hauran de fer externament. No obstant existeixen moltes accions en l’àrea de l’eco disseny i la eco eficiència que estan alineades amb l’economia circular i minimitzen la nostra petjada ecològica.
El plantejament de l’empresa ha de ser global i el resultat serà la suma de les diferents iniciatives en el seu cicle de vida. Algunes d’aquestes oportunitats son: l’aplicació de bones practiques ambientals a les compres, minimització i optimització del transport, implantació de criteris d’eco eficiència des de les etapes d’I+D i tots el projectes de noves instal·lacions i processos, us eficient de la energia i de l’aigua, ecodisseny de equips i productes, edificis mes sostenibles, gestió integral dels residus. A la jornada s’exposaran alguns exemples d’aquestes activitats.

other speakers

tech4goodcongress